Zawiadomienie o rekrutacji do klas I Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu

    Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 11.02 do 28.02.2019 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
   Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
    Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2019/2020.

Załączniki:

1. Rekrutacja - terminy i kryteria.

2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. /wersja doc/

3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. /wersja doc/

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. /wersja doc/

5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. /wersja doc/

6. Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Włodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wodzisław.

7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.