Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo.

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024.
Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 31 maja 2023 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.

KARTA ZGŁOSZENIA pdf– plik do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA doc– plik do pobrania

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są również u wychowawców świetlicy i w sekretariacie szkoły.

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024:

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.
2. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzurą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
4. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) korzystające z publicznych środków komunikacji w czasie dojazdu do szkoły i powrotu,
b) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
c) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
d) będące uczniami klas I-III,
e) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
6. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor szkoły.
7. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
8. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych które nie mogą przekraczać 25 uczniów.

Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy:

1. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia. W momencie opuszczania przez dziecko budynku szkoły uczeń jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka wracającego do domu samodzielnie lub odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być odebrany ze świetlicy przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1.
4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu.